کمی درباره برنامه‌ریزی حمل ونقل

پنج‌شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 20:03

به نقل از برنامه ریزی حمل و نقل - مهندسین مشاور ایمن تردد : یک برنامه‌ریزی حمل ونقل موفق، طرحی است که بین نیازهای این 3 گروه تعادل برقرار نماید. برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری شامل ارزیابی و انتخاب تجهیزات جابجایی برای سرویس دهی به کاربریهای حال و آینده است. به عنوان مثال با ساخت یک مرکز خرید یا یک فرودگاه و یا یک مرکز تجارت، نیاز به احداث یا ایجاد تجهیزات و سرویس‌های اضافی حمل و نقل بوجود می آید. همچنین توسعه کاربری‌های مسکونی، فضاهای اداری و صنعتی معمولا ترافیک اضافه تولید می نماید که نیازمند جاده‌ها و سرویس‌های حمل ونقل عمومی بیشتری نیز می‌باشد. در 2 افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت عمل می نماید. 17 در افق کوتاه مدت پروژه هایی انتخاب می گردد که در یک فاصله زمانی یک تا سه سال می توانند اجرا شوند. این پروژه‌ها برای مدیریت بهتر و کارایی بیشتر تجهیزات موجود حمل و نقل طراحی می‌گردد. مانند زمانبندی چراغ‌های راهنمایی برای بهبود جریان ترافیک، هم پیمایی برای کاهش تراکم، ایجاد پارک سوارهای حاشیه ای برای افزایش تعداد مسافرین حمل و نقل عمومی و به‌سازی حمل و نقل عمومی پروژه های مورد شناسایی و ارزیابی در افق زمانی بلند مدت، در فاصله زمانی حدود بیست سال قابل بهره برداری است. مانند احداث جاده های جدید، افزایش تعداد خطوط بزرگراهی و آزاد راهی، ایجاد سیستم‌های جابجایی سریع و گسترش آن‌ها، ایجاد راههای دسترسی به مراکز خرید و یا فرودگاه‌ها و غیره برای تعیین میزان دستیابی به اهداف برنامه ریزیهای انجام شده و ارزیابی برنامه ها می بایست معیارهای ارزیابی مشخص گردند.

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ :ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻋﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ،ﺩﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ....ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.